Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.: Tenders

E-mail: n.vogiatzi@deddie.gr
Phone: +30 2109093521
Country: Greece
Town: Αθήνα
Address: Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
Αυτοκράτορος Νικολάου 2
Αθήνα
117 45
Greece
Σημείο(α) επαφής: 117 45
Υπόψη: Ν. Βογιατζή
Τηλέφωνο: +30 2109093521
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: n.vogiatzi@deddie.gr
Φαξ: +30 2109214097
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.deddie.gr

Contracts: 68
tenders: 89
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 89
15 sep

Number: 12247468

Country: Greece

Source: TED

14 sep

Number: 12222811

Country: Greece

Source: TED