Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) Α.Ε.: Tenders

E-mail: procurement@desfa.gr
Phone: +30 2106501200/ +30 2130884000/ +30 213884230
Country: Greece
Town: Χαλάνδρι
Address: Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) Α.Ε.
Λεωφόρος Μεσογείων 357 - 359
Χαλάνδρι
152 31
Greece
Αρμόδιος για πληροφορίες: 152 31
Τηλέφωνο: +30 2106501200/ +30 2130884000/ +30 213884230
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@desfa.gr
Φαξ: +30 2106749504/ +30 2130884232
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.desfa.gr

Contracts: 5
tenders: 78
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 78
11 jun

Number: 42931807

Country: Greece

Source: TED