Δήμος Πολυγύρου: Tenders


E-mail: prom1@polygyros.gr
Phone: +30 2371350738
Country: Greece
Town: Πολύγυρος
Address: Δήμος Πολυγύρου
Πολυτεχνείου 50
Πολύγυρος
631 00
Greece
Σημείο(α) επαφής: 631 00
Υπόψη: Μαρινούδη Ιωάννη
Τηλέφωνο: +30 2371350738
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom1@polygyros.gr
Φαξ: +30 2371023391
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.polygyros.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.promitheus.gov.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.promitheus.gov.gr
Total: 13
09 apr

Number: 17131946

Country: Greece

Source: TED

04 apr

Number: 17040790

Country: Greece

Source: TED

28 sep

Number: 12528220

Country: Greece

Source: TED

14 jun

Number: 10414660

Country: Greece

Source: TED

14 mar

Number: 8375335

Country: Greece

Source: TED

02 mar

Number: 8163742

Country: Greece

Source: TED

20 oct

Number: 4945508

Country: Greece

Source: TED

21 sep

Number: 4378634

Country: Greece

Source: TED