Γ.Ν. «Μαμάτσειο»-«Μποδοσάκειο» Φορέας: Ν. Κοζάνης: Tenders


E-mail: promithies@mamatsio.gr
Phone: +30 2461352869
Country: Greece
Town: Κοζάνη
Address: Γ.Ν. «Μαμάτσειο»-«Μποδοσάκειο» Φορέας: Ν. Κοζάνης
Μαμάτσιου 1
Κοζάνη
501 31
Greece
Αρμόδιος για πληροφορίες: 501 31
Τηλέφωνο: +30 2461352869
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@mamatsio.gr
Φαξ: +30 2461352638
Κωδικός NUTS: GR133
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.mamatsio.gr
Total: 1