Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.): Tenders


E-mail: certh@certh.gr
Phone: +30 2310-498100
Country: Greece
Town: Θεσσαλονίκη
Address: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)
6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης
Θεσσαλονίκη
570 01
Greece
Σημείο(α) επαφής: 570 01
Υπόψη: Δρ. Στυλιανή Σκλαρή
Τηλέφωνο: +30 2310-498100
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: certh@certh.gr
Φαξ: +30 2310-498180
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.promitheus.gov.gr
Γενική διεύθυνση: www.certh.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.certh.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: www.promitheus.gov.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: www.promitheus.gov.gr




Total: 68