Bookcases

Country: Greece
Language: EN EL
Customer: Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
Number: 2305225
Publication date: 01-06-2017
Contract value: 149 680 (USD)
Price original: 128 500 (EUR)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
   Φαβιέρου 30
   Αθήνα
   104 38
   Greece
   Contact point(s): 104 38
   For the attention of: Κωνσταντίνος Σύρος
   Telephone: +3 2105272555
   E-mail: exopl@ktyp.gr
   Fax: +3 2105272553
   Internet address(es):
   General address: http://www.ktyp.gr
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority

  3. Main activity
   Public order and safety
   Health
   Housing and community amenities
   Education
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Προμήθεια για 300 βιβλιοθήκες ξύλινες με τζάμι, 200 βιβλιοθήκες ξύλινες Ν/Γ πτυσσόμενες, 250 βιβλιοθήκες ξύλινες Ν/Γ σταθερές.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    NUTS code: GR300
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια (αγορά) για 300 βιβλιοθήκες ξύλινες με τζάμι, 200 βιβλιοθήκες ξύλινες Ν/Γ πτυσσόμενες, 250 βιβλιοθήκες ξύλινες Ν/Γ σταθερές.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    39122200
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
    Estimated value excluding VAT
    128 500.00 EUR
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in days: 180 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2 % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., δηλαδή ποσό δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ (EUR 2 570). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

    Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 17-08-2018, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

    Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

    Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

    α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

    β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ" αυτών, και

    Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της διακήρυξης, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Δάνειο ΕΤΕπ 3 47177838 Εθνικής Τράπεζας.

    Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί (άρθρο 200 του ν. 4412/2016,)ως εξής:

    — 30 % έντοκη προκαταβολή με την υπογραφή της σύμβασης έναντι ισόποσης εγγύησης

    — 70 % της συμβατικής αξίας και εξόφληση του συνόλου του Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή των υλικών

    Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης

    εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει

    να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,

    δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο κύκλο εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της Σύμβασης (προμήθεια ειδών επιπλοποιίας), για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ" ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του Οικονομικού Φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, ίσο ή ανώτερο του 15 % του προϋπολογισμού δημοπράτησης.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

    Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, να έχουν εκτελέσει κατά μέσο όρο συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου (προμήθεια ειδών επιπλοποιίας), ύψους ίσου ή ανώτερου του 15 % του συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης προ Φ.Π.Α.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority
   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 17.07.2017 15:00
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    17.07.2017 15:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 21.07.2017 11:00
    Place:

    Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., στην ελληνική γλώσσα και σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4155/2013, της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013, των ΠΔ 60/2007 και 118/2007 και τα καθοριζόμενα στην Διακήρυξη.

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016,

   καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της Διακήρυξης, όπως ισχύουν.

   Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :

   http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 41104

   Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):

   www.ktyp.gr στην διαδρομή: αρχικη σελιδα — διαγωνισμοι — λοιπα εργα, στις 31.5.2017.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
    Φαβιέρου 30
    Αθήνα
    104 38
    Greece
    Contact point(s): 104 38
    Telephone: +3 2105272620
    E-mail: exopl@ktyp.gr
    Fax: +3 2105272553
    Internet address: http://www.ktyp.gr
    Body responsible for mediation procedures
    Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
    Greece
    Internet address: http://www.ktyp.gr
   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
    Φαβιέρου 30
    Αθήνα
    104 38
    Greece
    Contact point(s): 104 38
    Telephone: +3 2105272555
    E-mail: exopl@ktyp.gr
    Fax: +3 2105272553
    Internet address: http://www.ktyp.gr
  5. Date of dispatch of this notice
   29.05.2017

Other tenders from Greece за for this period

Closed-circuit surveillance system Source: TED

Travel management services Source: TED

Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment Source: TED

Collection, transport and disposal of hospital waste Source: TED

Project management consultancy services Source: TED